Pages

Brisanje VIBa sa vSphere hosta

Prikaži sve instalirane VIBs na hostu:

esxcli software vib list

Brisanje VIBa sa hosta:

esxcli software vib remove --vibname=ssacli 

Backup vCenter ne radi - Db health is UNHEALTHY

Opis problema:

Ne može da se uradi backup vCenter servera verzije: VC-7.0U3b. Javlja grešku:

Db health is UNHEALTHY, Backup Failed.Disable health check to take backup in current state.


Rešenje:

1. Ulogovati se preko SSH na vCenter kao root korisnik

2. Otkucati komandu shell za pokretanje bash:

3. Pokrenuti komandu:

/usr/bin/dbcc -fbss embedded VMware datastore se ne prikazuje na hostovima

Dešava se da je datastore već konfigurisan na drugim hostovima, ali sa na nekim hostovima ne vidi u Datastores.

U Storage Devices se videi taj disk i kapacitet i LUN, a u polju gde treba da je naveden Datastore piše Not Consumed.

Korisne komande:

Izlistaj sve volume koji nisu mountovani. Prikazuje VMFS UUID i naziv Datastore-a:

esxcfg-volume --list

Mountuje zadati volume:

esxcfg-volume --mount <VMFS UUID|label> 

UnMountuj zadati volume:

esxcfg-volume --umount <VMFS UUID|label> 

Trajno (i nakon restarta) mauntovanje datastore-a:

esxcfg-volume  --persistent-mount <VMFS UUID|label>


Instalacija MariaDB klastera na Centos 7 OS

Ova podešavanja konfigurisati na svakom serveru koji će biti deo MariaDB kalstera.

#isključivanje selinux-a
sudo setenforce 0

#dodavanje mariadb repository-a
vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
#rad u VI editoru
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.0/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
#kraj rada u VI editoru

#instalacija socat paketa
sudo yum install socat

#instalacija MariaDB Galera Cluster-a
yum install MariaDB-Galera-server MariaDB-client rsync galera

#inicijalno podešavanje mysql-a
sudo service mysql start
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation


#kreiranje korisničkog naloga za sinhronizaciju
mysql -u root -p
#rad u mysql konzoli
GRANT USAGE ON *.* to sst_user@'%' IDENTIFIED BY 'dbpass';
GRANT ALL PRIVILEGES on *.* to sst_user@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
#kraj rada u mysql konzoli

#zaustavljane mysql servisa pre setovanja klastera
sudo service mysql stop

#konfiguracija servera za klaster mod
vi /etc/my.cnf.d/server.cnf
#rad u VI editoru
[server]
[mysqld]
[galera]
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
query_cache_size=0
query_cache_type=0
bind-address=0.0.0.0
datadir=/var/lib/mysql
innodb_log_file_size=100M
innodb_file_per_table
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
wsrep_provider=/usr/lib64/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.1.101,192.168.1.102" # dodati sve servere u klasteru
wsrep_cluster_name='galera_cluster'
wsrep_node_address='192.168.1.101' # na ostalim serverima staviti njihovu adresu
wsrep_node_name='db1' # staviti drugo ime za ostale servere
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_sst_auth=sst_user:dbpass
#kraj rada u VI editoru

Kada se na svim nodovima instalira i podesi mysql potrebno je startovati klaster.
Na prvom nodu se startuje mysql klaster komandom:

#startovanje prvog servera u klaster mod
sudo /etc/init.d/mysql start --wsrep-new-cluster

Na ostalim nodovima se samo startuje mysql servis komandom:
sudo service mysql start


Startovanje MariaDB klastera nakon planiranog isključivanja svih servera iz klastera

Serveri iz klastera se mogu nesmetano isključivati i uključivati, ali je potrebno da bar jedan server klastera radi. U ovom slučaju, ako se mysql servis ne startuje automatski, treba pokrenuti komandu: sudo service mysql start.

U situaciji kada imamo isključene sve nodove iz klastera, pre startovanja klastera potrebno je proveriti koji se nod poslednji isključio, a zatim startujemo klaster na prvom serveru:
sudo tail -100 /var/lib/mysql/grastate.dat
sudo /etc/init.d/mysql start --wsrep-new-cluster


Kada je isključivanje servera bilo neplanirano i u /var/lib/mysql/grastate.dat fajlu se javlja vrednost -1, potrebno je uraditi recover baze komandom:

 sudo /usr/sbin/mysqld -u root -wsrep-recover
Instalacija loganalyzer-a, rsyslog i konfiguracija mariadb na Centos 7 OS


#instalacija httpd
sudo yum install httpd
sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

#instalacija mariadb i konfiguracija
sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
sudo mysql_secure_installation
sudo systemctl enable mariadb.service

#instalacija PHP
sudo yum install php php-mysql php-gd
sudo systemctl restart httpd.service

#instalacija rsyslog dodatnih paketa
yum install rsyslog-mysql


#pronaći fajl za kreiranje baze podataka
cd /usr/share/doc
ls | grep rsyslog

#proveriti naziv baze podataka u fajlu za kreiranje baze podataka
more /usr/share/doc/rsyslog-7.4.7/mysql-createDB.sql
#u fajlu na testnom serveru je: CREATE DATABASE Syslog; Ovo znači da je naziv baze Syslog.


#kreiranje baze podataka
mysql -u root -p < /usr/share/doc/rsyslog-7.4.7/mysql-createDB.sql

#kreiranje naloga u bazi podataka
mysql -u root -p Syslog
#rad u mysql konzoli
GRANT ALL ON Syslog.* TO rsyslogdbadmin@localhost IDENTIFIED BY 'PasswordHere';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
#kraj rada u mysql konzoli


#podešavanje rsyslog servisa da prihvata UDP i TCP konekcije
vi /etc/rsyslog.conf
#rad u VI editoru
module(load="imudp") # needs to be done just once
input(type="imudp" port="514")
module(load="imtcp") # needs to be done just once
input(type="imtcp" port="514")
#kraj rada u VI editoru

#restart rsyslog servisa
sudo systemctl restart rsyslog.service

#provera da li je otvoren port 514
yum install nmap
nmap localhost


#podešavanje rsyslog servisa da logove spušta u maridadb bazu podataka
vi /etc/rsyslog.conf
#rad u VI editoru
module(load="ommysql")
*.* :ommysql:127.0.0.1,Syslog,rsyslogdbadmin,PasswordHere
#kraj rada u VI editoru

#podešavanje rsyslog servisa da samo logove sa drugih servera spušta u maridadb bazu podataka
vi /etc/rsyslog.conf
# rad u VI editoru
module(load="ommysql")# ovaj red samo jednom dodati

if ($hostname != 'localhost') then :ommysql:127.0.0.1,Syslog,rsyslogdbadmin,PasswordHere
if ($fromhost-ip != '172.0.0.1') then :ommysql:127.0.0.1,Syslog,rsyslogdbadmin,PasswordHere
#kraj rada u VI editoru

#restart rsyslog servisa
sudo systemctl restart rsyslog.service

#provera da li se logovi upisuju u bazu podatka
mysql -u rsyslogdbadmin -p Syslog
#rad u mysql konzole
select count(*) from SystemEvents;
quit;
#kraj rada u mysql konyoli


#brisanje svih logova iz baze
mysql -u rsyslogdbadmin -p Syslog
#rad u mysql konzole
delete from SystemEvents where 1;
quit;
#kraj rada u mysql konyoli
###############################################################
################ INSTALACIJA LOGANALYZERA #####################
#preuzimanje fajla loganalyzer-3.6.6.tar.gz
yum install wget
wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.6.6.tar.gz

#raspakivanje tar.gz fajla
tar zxvf loganalyzer-3.6.6.tar.gz

#kopiranje fajlova u html direktorijum i konfiguracija
cd /root
cp -r loganalyzer-3.6.6/src/ /var/www/html/loganalyzer/
cp -r loganalyzer-3.6.6/contrib/* /var/www/html/loganalyzer/
cd /var/www/html/loganalyzer
chmod u+x configure.sh secure.sh
./configure.sh

#podešavanje SElinux-a
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/loganalyzer -R
chcon -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html/loganalyzer/config.php

# ostatak konfiguracije se radi iz browsera ubacivanjem parametara baze podataka
http://ipadresa/loganalyzer


Instalacija Zabbix-a - softver za monitoring mreže


#instalacija httpd
sudo yum install httpd
sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service

#instalacija mariadb i konfiguracija
sudo yum install mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb
sudo mysql_secure_installation
sudo systemctl enable mariadb.service

#instalacija PHP
sudo yum install php php-mysql php-gd php-xml php-bcmath
sudo systemctl restart httpd.service

#instalacija zabbix repository
#yum install http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el7.noarch.rpm
yum install http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm


#instalacija zabbix-a
yum install zabbix-get zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent

mysql -u root -p

#rad u mysql - kreiranje mysql naloga zabbix i dbase zabbix
create database zabbix;
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'localhost' identified by 'password';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@'%' identified by 'password';
flush privileges;
quit;
#kraj rada u mysq-u

#cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-*/create - ovo je za stariju verziju zabbix-a
cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.0.1/
gunzip create.sql.gz

#kreiranje tabela u bazi zabbix
#mysql -u root -p zabbix < schema.sql - ovo je za stariju verziju zabbix-a
#mysql -u root -p zabbix < images.sql - ovo je za stariju verziju zabbix-a
#mysql -u root -p zabbix < data.sql - ovo je za stariju verziju zabbix-a

mysql -u root -p zabbix < create.sql


#konfiguracija konekcije sa mysql bazom
vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
#rad u VI editoru
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix         #- ovaj parametar je vec ubacen!!!
DBPassword=password
#kraj rada u VI editoru

#restart zabbix servera
systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server


#konfiguracija zabbix agenta
yum install zabbix-agent
vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
#rad u VI editoru
Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=server.domen.com
#kraj rada u VI editoru


#restart zabbix agenta
systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

#podešavanje vremenske zone
vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
  php_value date.timezone Europe/Belgrade


#podešavanje php.ini
vi /etc/php.ini
# rad u VI editoru
max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Europe/Belgrade
# kraj rada u VI editoru

#podešavanje firewall-a ako je startovan
firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
systemctl restart firewalld

#podešavanje SElinux-a
getsebool -a
setsebool httpd_can_connect_zabbix on
setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on
setsebool zabbix_can_network 1
setsebool -P zabbix_can_network 1#restart servisa i podešavanje da se startuju prilikom boot-a
systemctl start zabbix-server
systemctl start zabbix-agent
systemctl restart httpd
systemctl restart mariadb
systemctl enable zabbix-server
systemctl enable zabbix-agent

#pristup preko web-a
http://ip-address/zabbix

username: Admin
password zabbix


#dodavanje hosta preko SNMP interface-a

# podešavanje macro vrednosti
{$SNMP_COMMUNITY} public

#templete koji se bira za SNMP monitoring
Template SNMP Device